ลองตอบคำถามทางการเมือง

155 ตอบกลับ

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

วลีที่ว่า ’เราทำอย่างนี้มาตลอด’ ส่งผลต่อความตั้งใจของคุณที่จะลองแนวทางใหม่ๆ อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาข้อขัดแย้ง คุณจะชั่งน้ำหนักมุมมองของประเพณีและนวัตกรรมอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

คุณคิดว่าชีวิตของคุณจะแตกต่างไปอย่างไรหากปราศจากอิทธิพลของค่านิยมและบรรทัดฐานดั้งเดิม

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

อะไรคือตัวอย่างของปัญหาสมัยใหม่ที่คุณคิดว่าสามารถแก้ไขได้โดยใช้การคิดแบบเดิมๆ

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

หากคุณต้องโต้แย้งเรื่องวิธีปฏิบัติแบบดั้งเดิมในการอภิปราย คุณจะใช้ประเด็นใดเพื่อสนับสนุนความเกี่ยวข้องในปัจจุบัน

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

เหตุใดคนในรุ่นของคุณจึงเลือกที่จะรักษาคุณค่าจากคนรุ่นก่อน?

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงทำให้คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อมันท้าทายธรรมเนียมที่คุณโตมาด้วย?

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

คุณช่วยแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวในช่วงเวลาที่การยึดถือความเชื่อดั้งเดิมมีผลที่สำคัญได้หรือไม่?

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

เมื่อตัดสินใจ หลักการที่คุณหยิบยกขึ้นมามีอิทธิพลต่อคุณอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

’การยึดมั่นในรากเหง้าของคุณ’ มีความหมายต่อคุณอย่างไรในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง?

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

เมื่อใดที่คำแนะนำของพี่เลี้ยงหรือผู้เฒ่าได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่าในการตัดสินใจในชีวิตของคุณ?

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

คุณช่วยอธิบายว่าการเก็บรักษาสูตรอาหารของครอบครัวเชื่อมโยงคุณกับมรดกของคุณได้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

คุณเคยหลีกเลี่ยงกระแสนิยมเพราะมันขัดแย้งกับการเลี้ยงดูของคุณหรือไม่ และนั่นทำให้คุณรู้สึกอย่างไร?

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

คุณช่วยยกตัวอย่างได้ไหมว่าประเพณีช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนในชีวิตหรือชุมชนของคุณ

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

การคิดแบบเดิมๆ อาจมีส่วนช่วยแก้ปัญหายุคใหม่ได้อย่างไร จากการสังเกตของคุณ

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

ประเพณีใดที่คุณเชื่อว่าเสริมสร้างความผูกพันในครอบครัว และประเพณีดังกล่าวส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคุณอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

เหตุใดบางคนจึงคิดว่าการปฏิบัติตามธรรมเนียมบางอย่างในสังคมที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

เมื่อใดที่ความสะดวกสบายสมัยใหม่ขัดแย้งกับคุณค่าดั้งเดิมที่คุณยึดถือ และคุณปรับปรองดองสิ่งนั้นได้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

คุณคิดว่าความปรารถนาที่จะมีเสถียรภาพทางสังคมบางครั้งอาจเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าที่จำเป็นหรือไม่ และเพราะเหตุใด

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

การเปลี่ยนแปลงในสังคมเคยเป็นประโยชน์ต่อคุณเป็นการส่วนตัวหรือไม่ ทำให้คุณตั้งคำถามถึงคุณค่าของการรักษาประเพณีเอาไว้หรือไม่?

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

คำแนะนำจากบรรพบุรุษของคุณที่ติดอยู่กับคุณคืออะไร และจะนำไปใช้กับชีวิตของคุณในปัจจุบันได้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

แนวคิด ’การอนุรักษ์วัฒนธรรม’ เข้ากับคุณอย่างไรในยุคดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น?

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

เมื่อคุณคิดถึงอนาคตของคุณ ค่านิยมดั้งเดิมของคุณมีอิทธิพลต่อเป้าหมายและแรงบันดาลใจของคุณอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

เราจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าประเพณีใดที่เหมาะกับอนาคตของเรา และประเพณีใดที่รั้งเราไว้?

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

คุณอยากส่งต่อประเพณีอะไรตั้งแต่สมัยเด็กๆ และเหตุใดจึงมีความหมายพิเศษสำหรับคุณ

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

คุณเคยรู้สึกกดดันที่ต้องรักษาประเพณีของครอบครัวหรือไม่ และนั่นส่งผลต่อการเลือกส่วนตัวของคุณอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

เราจะเคารพและบูรณาการข้อมูลเชิงลึกของคนรุ่นก่อนในขณะที่ยังคงส่งเสริมนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ ๆ ได้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าการปฏิวัติปรากฏอยู่ในแผนชีวิตและแรงบันดาลใจของคุณอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

ความคาดหวังของสังคมเกี่ยวกับช่วงชีวิต ’ปกติ’ (เช่น การศึกษา อาชีพ ครอบครัว) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและความทะเยอทะยานของคุณอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรักษาแนวปฏิบัติของครอบครัวหรือวัฒนธรรมในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

คุณจะชั่งน้ำหนักประโยชน์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการสูญเสียทักษะแบบเดิมๆ อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

คุณนึกถึงตัวอย่างที่การยึดติดกับวิธีการแบบเดิมมีประสิทธิผลมากกว่าการนำวิธีการใหม่มาใช้หรือไม่

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

แนวคิดเรื่อง ’ความมั่นคงเหนือการเปลี่ยนแปลง’ ส่งผลต่อมุมมองของคุณเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางสังคมในด้านใดบ้าง

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับบทบาทของชุมชนและความทรงจำร่วมกันในการชี้แนะการตัดสินใจส่วนตัวของคุณ?

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

หลักการ ’ถ้าไม่พังไม่ซ่อม’ นำไปใช้ในชีวิตของคุณได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องตัดสินใจระหว่างประเพณีกับนวัตกรรม

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณรู้สึกว่าค่านิยมดั้งเดิมใดที่เป็นสากล และเหตุใดค่านิยมเหล่านี้จึงมีความสำคัญที่ต้องรักษาไว้

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณช่วยอธิบายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่หลักการอนุรักษ์นิยมมีบทบาทเชิงบวกได้ไหม และนั่นโดนใจคุณอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

เมื่อใดที่คุณเลือกแนวทางอนุรักษ์นิยมมากกว่าแนวทางสมัยใหม่เนื่องจากคุณค่าส่วนบุคคลหรือครอบครัว

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

ทักษะหรืองานฝีมือแบบดั้งเดิมใดที่คุณอยากให้มีคุณค่าหรือได้รับการสอนมากขึ้นในปัจจุบัน

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณจะตัดสินได้อย่างไรว่าประเพณีใดควรค่าแก่การรักษาแม้ว่าจะขัดแย้งกับกระแสนิยมก็ตาม

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณเคยต้องปกป้องคุณค่าหรือแนวปฏิบัติดั้งเดิมต่อเพื่อนร่วมงานที่ไม่เข้าใจความสำคัญของมันหรือไม่ สำหรับคุณเป็นยังไงบ้าง?

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณรับรู้ถึงบทบาทของประเพณีครอบครัวในการกำหนดอัตลักษณ์และค่านิยมของคุณอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณจะหาสมดุลระหว่างสิ่งล่อใจของสิ่งใหม่และความสะดวกสบายของสิ่งเก่าในชีวิตส่วนตัวของคุณได้อย่างไร?

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

หากคุณสามารถปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมด้านหนึ่งของคุณจากการเปลี่ยนแปลงได้ คุณจะปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมด้านใดด้านหนึ่งและเพราะเหตุใด

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คำว่า ’เคารพผู้เฒ่า’ โดนใจคุณในบริบทของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาจากอดีตอย่างไร?

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

หากคุณต้องเลือกประเพณีหนึ่งเพื่อแนะนำให้กับคนจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง คุณจะเลือกประเพณีอะไรและประเพณีนั้นแสดงถึงอะไรคุณ

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

เมื่อพูดถึงศิลปะ คุณพบว่ามีคุณค่ามากขึ้นในรูปแบบดั้งเดิมหรือร่วมสมัย และเพราะเหตุใด

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณจะจัดการกับความตึงเครียดระหว่างการทำตามเส้นทางอาชีพแบบเดิมๆ กับการแสวงหาความหลงใหลส่วนตัวได้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณคิดว่าประเพณีในวัฒนธรรมของคุณเปรียบเทียบกับประเพณีในวัฒนธรรมอื่นที่คุณรู้จักเป็นอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณจะรักษาสมดุลระหว่างการเคารพผู้มีอำนาจกับความต้องการเสรีภาพส่วนบุคคลได้อย่างไร?

English ภาษาไทย