ลองตอบคำถามทางการเมือง

216 ตอบกลับ

 @ISIDEWITHถาม…3 มอส3MO

เยาวชนในปัจจุบันจะกำหนดแนวคิดเรื่องเสรีภาพใหม่สำหรับคนรุ่นอนาคตได้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…3 มอส3MO

บุคคลสามารถมีส่วนร่วมในสังคมที่ก้าวหน้าซึ่งสนับสนุนความยุติธรรมทางสังคมได้อย่างไร?

 @ISIDEWITHถาม…3 มอส3MO

คุณคิดว่าการมีสิทธิเสรีภาพในการพูดมีความรับผิดชอบอะไรบ้าง

 @ISIDEWITHถาม…3 มอส3MO

คุณเคยรู้สึกถึงผลกระทบส่วนตัวจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือนโยบายทางสังคมที่มุ่งสู่ความเท่าเทียมที่เพิ่มขึ้นหรือไม่?

 @ISIDEWITHถาม…3 มอส3MO

คุณช่วยเล่าเหตุการณ์ที่การฟังคนที่มีมุมมองแตกต่างออกไปเปลี่ยนมุมมองของคุณได้ไหม

 @ISIDEWITHถาม…3 มอส3MO

เราจะสร้างสังคมที่ทุกคนรู้สึกว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จเท่าเทียมกันได้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

วิธีหนึ่งที่คุณสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเสรีภาพของคนในชุมชนของคุณคืออะไร?

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

บรรทัดฐานทางสังคมจากวัฒนธรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพที่คุณอยากให้วัฒนธรรมของคุณเองนำมาใช้คืออะไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

คุณคิดว่าเทคโนโลยีในอนาคตอาจท้าทายแนวคิดของเราเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

คุณจะจัดการกับสถานการณ์ที่เสรีภาพในการเลือกของเพื่อนของคุณขัดแย้งกับความเชื่อของคุณเองอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

กฎส่วนตัวที่คุณดำเนินชีวิตตามแบบอย่างความเชื่อในเสรีภาพของคุณคืออะไร?

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจ (เช่น ครูหรือเจ้านาย) มีอิทธิพลอย่างไรต่อเสรีภาพส่วนบุคคลของคุณ?

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

เมื่อคุณนึกถึง ’อิสรภาพ’ สิ่งแรกที่คุณนึกถึงคืออะไร และเพราะเหตุใด

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

เหตุใดคนสองคนที่มีภูมิหลังคล้ายกันจึงมีมุมมองเกี่ยวกับความสำคัญของเสรีภาพที่แตกต่างกันมาก

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

การเลือกอาชีพในอนาคตของคุณอาจได้รับอิทธิพลจากสถานะปัจจุบันของเสรีภาพส่วนบุคคลอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

คุณจะสร้างสมดุลระหว่างเสรีภาพในการแสดงออกกับการป้องกันการแพร่กระจายข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่เป็นอันตรายได้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

คุณคิดว่าชีวิตของคุณจะแตกต่างออกไปอย่างไรหากคุณมีสิทธิ์พูดในกฎหมายที่ส่งผลต่อคุณมากขึ้น

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

ประเพณีครอบครัวของคุณสอนคุณบางสิ่งที่มีคุณค่าเกี่ยวกับเสรีภาพและสิทธิหรือไม่?

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

แนวคิดเรื่อง ’เสรีภาพ’ เปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อเราพิจารณากิจกรรมออนไลน์และชีวิตดิจิทัล

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

คุณจะเปลี่ยนกฎหรือกฎหมายใดเพื่อเพิ่มเสรีภาพส่วนบุคคลในพื้นที่ของคุณ

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

ชีวิตของคุณจะแตกต่างออกไปอย่างไรหากคุณสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้โดยไม่มีข้อจำกัด?

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

รู้สึกอย่างไรเมื่อมีคนอื่นตัดสินใจเลือกแทนคุณโดยที่คุณไม่ได้ให้ข้อมูล?

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกมีอิสระมากที่สุดในการแสดงออกว่าคุณเป็นใคร?

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

เหตุการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงหรือหนังสือได้หล่อหลอมความคิดของคุณเกี่ยวกับความหมายของเสรีภาพในสังคมยุคใหม่อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

คุณจินตนาการว่าสังคมในอนาคตจะจัดการกับความสมดุลระหว่างสิทธิส่วนบุคคลและความรับผิดชอบของชุมชนอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

เสรีภาพส่วนบุคคลสามารถนำไปสู่ความก้าวหน้าร่วมกันในสังคมได้อย่างไร?

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

ภูมิหลังทางศาสนาหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างกันส่งผลต่อความคิดเห็นส่วนบุคคลเกี่ยวกับเสรีภาพส่วนบุคคลอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

อิสรภาพส่วนบุคคลใดที่คุณหวงแหนมากที่สุด และเหตุใดจึงสำคัญสำหรับคุณ?

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

ความเป็นส่วนตัวจะยังคงรักษาไว้ได้หรือไม่ในยุคที่ข้อมูลเข้าถึงได้อย่างเสรี?

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

คุณคิดว่าความรู้สึกอิสระมีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

อะไรคือตัวอย่างจากประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการยอมรับหรือการปฏิเสธหลักการเสรีนิยม?

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

คุณจะประนีประนอมความปรารถนาที่จะมีเสรีภาพส่วนบุคคลกับความต้องการการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร?

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

ปัญหาสังคมเร่งด่วนที่คุณรู้สึกว่าสามารถปรับปรุงได้ด้วยเสรีภาพที่มากขึ้นคืออะไร และเพราะเหตุใด

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

คุณคิดว่าเทคโนโลยีมีอิทธิพลอย่างไรต่อความเป็นอิสระและความเป็นส่วนตัวของเรา

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

คุณเคยรู้สึกมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเสรีภาพที่คุณมีเมื่อใด

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

คุณเคยต้องเลือกระหว่างความเชื่อส่วนบุคคลกับมาตรฐานชุมชนหรือไม่ และคุณจัดการกับสิ่งนั้นอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณจะอธิบายความสำคัญของเสรีภาพในการพูดให้คนที่ไม่เห็นคุณค่าของมันได้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณฝึกเคารพเสรีภาพของผู้อื่นในการมีปฏิสัมพันธ์ในแต่ละวันด้วยวิธีใดบ้าง

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

สภาพแวดล้อมที่เราเติบโตขึ้นมาหล่อหลอมมุมมองของเราต่อเสรีภาพและสิทธิส่วนบุคคลอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณเคยต้องพิจารณาความเชื่อหรือจุดยืนของคุณในประเด็นหนึ่งเนื่องจากผลกระทบต่อเสรีภาพของผู้อื่นหรือไม่?

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

เมื่อได้รู้จักเพื่อนใหม่หรือคนรู้จัก การที่พวกเขาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเสรีภาพส่วนบุคคลมีความสำคัญแค่ไหน?

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณคิดว่าวิธีใดคือวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสร้างสมดุลระหว่างสาธารณสุขและเสรีภาพส่วนบุคคลโดยอิงจากเหตุการณ์ระดับโลกเมื่อเร็วๆ นี้

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

เสรีภาพส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการเลือกงานอดิเรกหรือความสนใจของคุณหรือไม่ และถ้าเป็นเช่นนั้น อย่างไร?

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณเชื่อว่าการศึกษากำหนดความเข้าใจของบุคคลเกี่ยวกับเสรีภาพของตนเองในด้านใด

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

ประสบการณ์อาสาสมัครหรือการบริการชุมชนส่งผลต่อมุมมองของคุณเกี่ยวกับความดีส่วนรวมกับสิทธิส่วนบุคคลอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

เสรีภาพในการแสดงออกทางออนไลน์เป็นตัวกำหนดตัวตนของคุณอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

ศิลปะและสื่อสามารถมีอิทธิพลต่อความเข้าใจเรื่องเสรีภาพของเราได้หรือไม่ และมีส่วนใดที่เปลี่ยนมุมมองของคุณบ้างไหม?

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

ในสถานการณ์ที่ความปลอดภัยสาธารณะและเสรีภาพส่วนบุคคลขัดแย้งกัน คุณจะตัดสินใจอย่างไรว่าสิ่งใดมีความสำคัญเหนือกว่า

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

การเดินทางหรือการสัมผัสกับวัฒนธรรมอื่นส่งผลต่อมุมมองของคุณเกี่ยวกับลัทธิเสรีนิยมและสิทธิส่วนบุคคลอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

ถ้าคุณสามารถสร้างสิทธิใหม่ในการพัฒนาสังคมได้ สิทธินั้นคืออะไร เพราะเหตุใด

English ภาษาไทย